Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.552 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. Hatikva
 3. Bo Bo
 4. Lu Yehi
 5. INTA OMRI
 6. ABA
 7. Yalla Lech Habaita Moti
 8. Shalom Chaver
 9. Hasod
 10. Hakol sagur
 11. Ani lo Madona
 12. Yareach shachor
 13. Yam Shel Ahavah
 14. Sinderella
 15. Chaverim bechol miney tzvaim
 16. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 17. Kach Et Hakol
 18. Light a candle
 19. Take It All (Kach Et Hakol)
 20. Ahava Atika
 21. Ahava Bli Sikui
 22. Ahava Meh'ever Lapina
 23. Ahavnu Lichyot
 24. Al Hamezach
 25. Al Tevakesh Mish'alot
 26. Ahava Acheret
 27. Ata Totach
 28. Chok Ha'chaim
 29. Hanesichah Vehauach
 30. Hayom Hayom
 31. Im Tohav Oti
 32. Kzat Meshugaat
 33. Ladma'ot Yesh Peh
 34. Lev Zahav
 35. Lo Chashuv
 36. Malachei Shamayim
 37. Melech Harechov
 38. Olam Shel Chalomot
 39. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 40. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 41. Tipa Veod Tipa
 42. Tni Lo Et Halev
 43. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 44. Hear My God (Shma Elohai)
 45. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 46. Nadlik Beyachad Ner
 47. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 48. Come On, Go Home Moti
 49. Hear My God
 1. It Doesn't Matter
 2. Rak Ata
 3. Take It All
 4. Yalla Lecha Baita Moti
 5. ABA
 6. Ze Sheshomer Alay
 7. Bosem Tzarfati
 8. Chagigah
 9. Rak Atah
 10. Tipa Ve od Tipa
 11. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 12. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 13. At
 14. Bachom shel Tel-Aviv
 15. Alecha ve'lai
 16. Hake'ev hazeh
 17. Bachur nechmad
 18. Chatichah mechayay
 19. Emunah
 20. Zeh hasod sheli
 21. Kamea
 22. Avudah biladecha
 23. Hayah zeh be'erev sagrir
 24. Kshe'ani itach ani kmo dag
 25. Lamah
 26. Lo tov lishneinu
 27. Venamri
 28. Mami Mami
 29. ZORMIM
 30. TZIPOR CHOFSHIAH
 31. WELCOME YA SALAAM
 32. YALDA SHEL AHAVA
 33. TIFTEF HAGESHEM
 34. TIZAHARI MIMENO
 35. SHLEMIM
 36. S'RUFAH ALAV
 37. TAK TAK
 38. TELECH KAPARA ALAI
 39. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 40. SAME'ACH
 41. SHELCHA LANETZACH
 42. PERACH BAR
 43. P'NUYAH LA'AHAVAH
 44. RIJAYA
 45. NOSA'AT T'FILAH
 46. OR
 47. OR (2)
 48. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 49. NITZOTZ HACHAIM
 1. MISS MUSIC
 2. MISTER DJ SUPERMAN
 3. LI SHTEI EINAYIM
 4. LIHYOT IMA
 5. LIR'OT ET HAKE'EV
 6. METOFEFET
 7. LEVAD (2)
 8. LAMAH HALACHT MIMENU
 9. LAMUT ME'AHAVAH
 10. LATSAFON BE'AHAVA
 11. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 12. KTZAT MESHUGA'AT
 13. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 14. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 15. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 16. KE'ILU KAZEH
 17. KAMAH CHIPASTI
 18. KARNAVAL BANACHAL
 19. HAKAHAL SHELI
 20. HAYITI BEGAN EDEN
 21. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 22. HA'ETZEV BETOCHI
 23. EIN GVUL LE'AHAVAH
 24. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 25. ELEM MESHAGE'A
 26. CHAVERAH TOVAH
 27. BEIN KOL HABALAGAN
 28. CHAMOTI
 29. BEDAMAICH CHAYI
 30. BALAGAN (2)
 31. BAMO'ADON (2)
 32. ACHI HAKOL BESEDER
 33. ACHLU LI SHATU LI
 34. ASHLAYOT METUKOT
 35. AVANIM KAROT
 36. Meachelet Lecha
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Mi amor
 46. Une Maman
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más