Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.763 reproducciones
Ver más fotos
 1. ABA
 2. Bachom shel Tel-Aviv
 3. Meachelet Lecha
 4. ABA
 5. Sinderella
 6. Chaverim bechol miney tzvaim
 7. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 8. Kach Et Hakol
 9. Light a candle
 10. Shma Israel
 11. Take It All (Kach Et Hakol)
 12. Yalla Lech Habaita Moti
 13. Ahava Atika
 14. Ahava Bli Sikui
 15. Ahava Meh'ever Lapina
 16. Ahavnu Lichyot
 17. Al Hamezach
 18. Al Tevakesh Mish'alot
 19. Ahava Acheret
 20. Ata Totach
 21. Chok Ha'chaim
 22. Hanesichah Vehauach
 23. Hayom Hayom
 24. Im Tohav Oti
 25. Kzat Meshugaat
 26. Ladma'ot Yesh Peh
 27. Lev Zahav
 28. Lo Chashuv
 29. Malachei Shamayim
 30. Melech Harechov
 31. Olam Shel Chalomot
 32. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 33. Shalom Chaver
 34. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 35. Tipa Veod Tipa
 36. Tni Lo Et Halev
 37. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 38. Hear My God (Shma Elohai)
 39. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 40. Nadlik Beyachad Ner
 41. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 42. Come On, Go Home Moti
 43. Hear My God
 44. It Doesn't Matter
 45. Rak Ata
 46. Take It All
 47. Yalla Lecha Baita Moti
 48. Ze Sheshomer Alay
 49. Bosem Tzarfati
 1. Chagigah
 2. Rak Atah
 3. Tipa Ve od Tipa
 4. Hasod
 5. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 6. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 7. At
 8. Alecha ve'lai
 9. Hake'ev hazeh
 10. Hakol sagur
 11. Bo Bo
 12. Bachur nechmad
 13. Chatichah mechayay
 14. Emunah
 15. Zeh hasod sheli
 16. Kamea
 17. Ani lo Madona
 18. Avudah biladecha
 19. Hayah zeh be'erev sagrir
 20. Kshe'ani itach ani kmo dag
 21. Lamah
 22. Lo tov lishneinu
 23. Venamri
 24. Yareach shachor
 25. Hatikva
 26. Lu Yehi
 27. Yam Shel Ahavah
 28. Mami Mami
 29. ZORMIM
 30. TZIPOR CHOFSHIAH
 31. WELCOME YA SALAAM
 32. YALDA SHEL AHAVA
 33. TIFTEF HAGESHEM
 34. TIZAHARI MIMENO
 35. SHLEMIM
 36. S'RUFAH ALAV
 37. TAK TAK
 38. TELECH KAPARA ALAI
 39. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 40. SAME'ACH
 41. SHELCHA LANETZACH
 42. PERACH BAR
 43. P'NUYAH LA'AHAVAH
 44. RIJAYA
 45. NOSA'AT T'FILAH
 46. OR
 47. OR (2)
 48. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 49. NITZOTZ HACHAIM
 1. MISS MUSIC
 2. MISTER DJ SUPERMAN
 3. LI SHTEI EINAYIM
 4. LIHYOT IMA
 5. LIR'OT ET HAKE'EV
 6. METOFEFET
 7. LEVAD (2)
 8. LAMAH HALACHT MIMENU
 9. LAMUT ME'AHAVAH
 10. LATSAFON BE'AHAVA
 11. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 12. KTZAT MESHUGA'AT
 13. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 14. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 15. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 16. KE'ILU KAZEH
 17. INTA OMRI
 18. KAMAH CHIPASTI
 19. KARNAVAL BANACHAL
 20. HAKAHAL SHELI
 21. HAYITI BEGAN EDEN
 22. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 23. HA'ETZEV BETOCHI
 24. EIN GVUL LE'AHAVAH
 25. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 26. ELEM MESHAGE'A
 27. CHAVERAH TOVAH
 28. BEIN KOL HABALAGAN
 29. CHAMOTI
 30. BEDAMAICH CHAYI
 31. BALAGAN (2)
 32. BAMO'ADON (2)
 33. ACHI HAKOL BESEDER
 34. ACHLU LI SHATU LI
 35. ASHLAYOT METUKOT
 36. AVANIM KAROT
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Une Maman
 46. Mi amor
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más