Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
5.233 reproducciones
Ver más fotos

Comentarios


A quién le gusta?
 1. Hatikva
 2. Shma Israel
 3. ABA
 4. Lu Yehi
 5. INTA OMRI
 6. Karusela
 7. LAMUT ME'AHAVAH
 8. Meachelet Lecha
 9. Yalla Lech Habaita Moti
 10. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 11. Rak Ata
 12. Bo Bo
 13. Hayah zeh be'erev sagrir
 14. SAME'ACH
 15. Do You Love Me?
 16. Haosher Shel Chayai
 17. Sinderella
 18. Chaverim bechol miney tzvaim
 19. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 20. Kach Et Hakol
 21. Light a candle
 22. Take It All (Kach Et Hakol)
 23. Ahava Atika
 24. Ahava Bli Sikui
 25. Ahava Meh'ever Lapina
 26. Ahavnu Lichyot
 27. Al Hamezach
 28. Al Tevakesh Mish'alot
 29. Ahava Acheret
 30. Ata Totach
 31. Chok Ha'chaim
 32. Hanesichah Vehauach
 33. Hayom Hayom
 34. Im Tohav Oti
 35. Kzat Meshugaat
 36. Ladma'ot Yesh Peh
 37. Lev Zahav
 38. Lo Chashuv
 39. Malachei Shamayim
 40. Melech Harechov
 41. Olam Shel Chalomot
 42. Shalom Chaver
 43. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 44. Tipa Veod Tipa
 45. Tni Lo Et Halev
 46. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 47. Hear My God (Shma Elohai)
 48. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 49. Nadlik Beyachad Ner
 1. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 2. Come On, Go Home Moti
 3. Hear My God
 4. It Doesn't Matter
 5. Take It All
 6. Yalla Lecha Baita Moti
 7. ABA
 8. Ze Sheshomer Alay
 9. Bosem Tzarfati
 10. Chagigah
 11. Rak Atah
 12. Tipa Ve od Tipa
 13. Hasod
 14. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 15. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 16. At
 17. Bachom shel Tel-Aviv
 18. Alecha ve'lai
 19. Hake'ev hazeh
 20. Hakol sagur
 21. Bachur nechmad
 22. Chatichah mechayay
 23. Emunah
 24. Zeh hasod sheli
 25. Kamea
 26. Ani lo Madona
 27. Avudah biladecha
 28. Kshe'ani itach ani kmo dag
 29. Lamah
 30. Lo tov lishneinu
 31. Venamri
 32. Yareach shachor
 33. Yam Shel Ahavah
 34. Mami Mami
 35. ZORMIM
 36. TZIPOR CHOFSHIAH
 37. WELCOME YA SALAAM
 38. YALDA SHEL AHAVA
 39. TIFTEF HAGESHEM
 40. TIZAHARI MIMENO
 41. SHLEMIM
 42. S'RUFAH ALAV
 43. TAK TAK
 44. TELECH KAPARA ALAI
 45. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 46. SHELCHA LANETZACH
 47. PERACH BAR
 48. P'NUYAH LA'AHAVAH
 49. RIJAYA
 1. NOSA'AT T'FILAH
 2. OR
 3. OR (2)
 4. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 5. NITZOTZ HACHAIM
 6. MISS MUSIC
 7. MISTER DJ SUPERMAN
 8. LI SHTEI EINAYIM
 9. LIHYOT IMA
 10. LIR'OT ET HAKE'EV
 11. METOFEFET
 12. LEVAD (2)
 13. LAMAH HALACHT MIMENU
 14. LATSAFON BE'AHAVA
 15. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 16. KTZAT MESHUGA'AT
 17. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 18. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 19. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 20. KE'ILU KAZEH
 21. KAMAH CHIPASTI
 22. KARNAVAL BANACHAL
 23. HAKAHAL SHELI
 24. HAYITI BEGAN EDEN
 25. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 26. HA'ETZEV BETOCHI
 27. EIN GVUL LE'AHAVAH
 28. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 29. ELEM MESHAGE'A
 30. CHAVERAH TOVAH
 31. BEIN KOL HABALAGAN
 32. CHAMOTI
 33. BEDAMAICH CHAYI
 34. BALAGAN (2)
 35. BAMO'ADON (2)
 36. ACHI HAKOL BESEDER
 37. ACHLU LI SHATU LI
 38. ASHLAYOT METUKOT
 39. AVANIM KAROT
 40. Intilegencia
 41. Neshama Sheli
 42. Mekudeshet
 43. Be'ezrat Hashem
 44. Hagoral Hatov
 45. Linda
 46. Une Maman
 47. Mi amor
 48. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más