Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
4.555 reproducciones
Ver más fotos
 1. Shma Israel
 2. BALAGAN (2)
 3. Hatikva
 4. INTA OMRI
 5. Bo Bo
 6. Lu Yehi
 7. ABA
 8. Yalla Lech Habaita Moti
 9. Ahava Bli Sikui
 10. Shalom Chaver
 11. Hasod
 12. Hakol sagur
 13. Ani lo Madona
 14. Yareach shachor
 15. Yam Shel Ahavah
 16. Sinderella
 17. Chaverim bechol miney tzvaim
 18. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 19. Kach Et Hakol
 20. Light a candle
 21. Take It All (Kach Et Hakol)
 22. Ahava Atika
 23. Ahava Meh'ever Lapina
 24. Ahavnu Lichyot
 25. Al Hamezach
 26. Al Tevakesh Mish'alot
 27. Ahava Acheret
 28. Ata Totach
 29. Chok Ha'chaim
 30. Hanesichah Vehauach
 31. Hayom Hayom
 32. Im Tohav Oti
 33. Kzat Meshugaat
 34. Ladma'ot Yesh Peh
 35. Lev Zahav
 36. Lo Chashuv
 37. Malachei Shamayim
 38. Melech Harechov
 39. Olam Shel Chalomot
 40. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 41. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 42. Tipa Veod Tipa
 43. Tni Lo Et Halev
 44. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 45. Hear My God (Shma Elohai)
 46. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 47. Nadlik Beyachad Ner
 48. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 49. Come On, Go Home Moti
 1. Hear My God
 2. It Doesn't Matter
 3. Rak Ata
 4. Take It All
 5. Yalla Lecha Baita Moti
 6. ABA
 7. Ze Sheshomer Alay
 8. Bosem Tzarfati
 9. Chagigah
 10. Rak Atah
 11. Tipa Ve od Tipa
 12. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 13. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 14. At
 15. Bachom shel Tel-Aviv
 16. Alecha ve'lai
 17. Hake'ev hazeh
 18. Bachur nechmad
 19. Chatichah mechayay
 20. Emunah
 21. Zeh hasod sheli
 22. Kamea
 23. Avudah biladecha
 24. Hayah zeh be'erev sagrir
 25. Kshe'ani itach ani kmo dag
 26. Lamah
 27. Lo tov lishneinu
 28. Venamri
 29. Mami Mami
 30. ZORMIM
 31. TZIPOR CHOFSHIAH
 32. WELCOME YA SALAAM
 33. YALDA SHEL AHAVA
 34. TIFTEF HAGESHEM
 35. TIZAHARI MIMENO
 36. SHLEMIM
 37. S'RUFAH ALAV
 38. TAK TAK
 39. TELECH KAPARA ALAI
 40. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 41. SAME'ACH
 42. SHELCHA LANETZACH
 43. PERACH BAR
 44. P'NUYAH LA'AHAVAH
 45. RIJAYA
 46. NOSA'AT T'FILAH
 47. OR
 48. OR (2)
 49. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 1. NITZOTZ HACHAIM
 2. MISS MUSIC
 3. MISTER DJ SUPERMAN
 4. LI SHTEI EINAYIM
 5. LIHYOT IMA
 6. LIR'OT ET HAKE'EV
 7. METOFEFET
 8. LEVAD (2)
 9. LAMAH HALACHT MIMENU
 10. LAMUT ME'AHAVAH
 11. LATSAFON BE'AHAVA
 12. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 13. KTZAT MESHUGA'AT
 14. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 15. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 16. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 17. KE'ILU KAZEH
 18. KAMAH CHIPASTI
 19. KARNAVAL BANACHAL
 20. HAKAHAL SHELI
 21. HAYITI BEGAN EDEN
 22. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 23. HA'ETZEV BETOCHI
 24. EIN GVUL LE'AHAVAH
 25. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 26. ELEM MESHAGE'A
 27. CHAVERAH TOVAH
 28. BEIN KOL HABALAGAN
 29. CHAMOTI
 30. BEDAMAICH CHAYI
 31. BAMO'ADON (2)
 32. ACHI HAKOL BESEDER
 33. ACHLU LI SHATU LI
 34. ASHLAYOT METUKOT
 35. AVANIM KAROT
 36. Meachelet Lecha
 37. Do You Love Me?
 38. Intilegencia
 39. Neshama Sheli
 40. Mekudeshet
 41. Haosher Shel Chayai
 42. Be'ezrat Hashem
 43. Hagoral Hatov
 44. Linda
 45. Mi amor
 46. Une Maman
 47. Hayde Soyle
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más