Letras de canciones - Letras.com

Shma Israel

Kshehalev boche rak elohim shomeaKshehalev Boch pone elohim shomea
Akeev ole mitoh aneshama Akeev ole mitoh aneshama
Adam nofel lifnei shehu shokea Adán nofel lifnei Shehu shokea
Bitfila ktana chotech et admama Bitfila ktana chotech et admama
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev bohe besheket Beenay dima Alevi bohemio besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani levad Shema Israel Elohay ahshav ani niveles
Hazek oti elohay asse shelo efcha Haze oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
Kshealev bohe azman omed milechetKshealev bohemio AzMan OMED milechet
Adam rohe et kol hayav pitom Adán et kol Rohe hayav python
El alo noda hu lo rotse lalechet Nos alo Noda En Lo ROTS lalechet
Le elohav kore al saf neor Le elohav azulejo saf al neor
Shma Israel elohay ata akol yaholShema Israel Elohay ata veces yahol
Natata li et chayay natata li akol Natata chayay Natata li li et hutch
Beenay dima alev boche besheket Beenay dima Alevi Boch besheket
Ukshe alev shotek aneshama zoeget Ukshe Alevi tiro aneshama zoeget
Shma Israel elohay ahshav ani leevad Shema Israel Elohay ahshav Ani Lee
Chazek oti elohay asse shelo efcha Chaz oti Elohay Asse Shel efcha
Akeev gadol veen lean livroach Akeev gadol Veen magra livroach
Asse sheigamer ki lo notar bi koah Asse sheigamer un BI Lo Notar Koah
5.299 reproducciones
Ver más fotos

Comentarios


A quién le gusta?
 1. Hatikva
 2. Shma Israel
 3. INTA OMRI
 4. ABA
 5. Lu Yehi
 6. Yalla Lech Habaita Moti
 7. Im Tohav Oti
 8. Tehiyef Li Rosh Hamemshala
 9. Hear My God (Shma Elohai)
 10. ABA
 11. Ani Ohevet Otcha Hahber Yoter Mimeni
 12. Bo Bo
 13. Emunah
 14. Mami Mami
 15. WELCOME YA SALAAM
 16. SHLEMIM
 17. TELECH KAPARA ALAI
 18. HAKAHAL SHELI
 19. CHAVERAH TOVAH
 20. AVANIM KAROT
 21. Mi amor
 22. Sinderella
 23. Chaverim bechol miney tzvaim
 24. Come On, Go Home Moti (Yalla Lech Habaita Moti)
 25. Kach Et Hakol
 26. Light a candle
 27. Take It All (Kach Et Hakol)
 28. Ahava Atika
 29. Ahava Bli Sikui
 30. Ahava Meh'ever Lapina
 31. Ahavnu Lichyot
 32. Al Hamezach
 33. Al Tevakesh Mish'alot
 34. Ahava Acheret
 35. Ata Totach
 36. Chok Ha'chaim
 37. Hanesichah Vehauach
 38. Hayom Hayom
 39. Kzat Meshugaat
 40. Ladma'ot Yesh Peh
 41. Lev Zahav
 42. Lo Chashuv
 43. Malachei Shamayim
 44. Melech Harechov
 45. Olam Shel Chalomot
 46. Rak Ahavah Tavi Ahavah
 47. Shalom Chaver
 48. Tipa Veod Tipa
 49. Tni Lo Et Halev
 1. A Little Bit Crazy (Kzat Meshuga'at)
 2. It Doesn't Matter (Lo Chashuv)
 3. Nadlik Beyachad Ner
 4. A Little Bit Crazy (kzat Meshuga'at)
 5. Come On, Go Home Moti
 6. Hear My God
 7. It Doesn't Matter
 8. Rak Ata
 9. Take It All
 10. Yalla Lecha Baita Moti
 11. Ze Sheshomer Alay
 12. Bosem Tzarfati
 13. Chagigah
 14. Rak Atah
 15. Tipa Ve od Tipa
 16. Hasod
 17. Rak Sheted'a Et Ha'emet (Adon Olan)
 18. At
 19. Bachom shel Tel-Aviv
 20. Alecha ve'lai
 21. Hake'ev hazeh
 22. Hakol sagur
 23. Bachur nechmad
 24. Chatichah mechayay
 25. Zeh hasod sheli
 26. Kamea
 27. Ani lo Madona
 28. Avudah biladecha
 29. Hayah zeh be'erev sagrir
 30. Kshe'ani itach ani kmo dag
 31. Lamah
 32. Lo tov lishneinu
 33. Venamri
 34. Yareach shachor
 35. Yam Shel Ahavah
 36. ZORMIM
 37. TZIPOR CHOFSHIAH
 38. YALDA SHEL AHAVA
 39. TIFTEF HAGESHEM
 40. TIZAHARI MIMENO
 41. S'RUFAH ALAV
 42. TAK TAK
 43. ROTZAH LA'ASOT MAH SHEBA LI
 44. SAME'ACH
 45. SHELCHA LANETZACH
 46. PERACH BAR
 47. P'NUYAH LA'AHAVAH
 48. RIJAYA
 49. NOSA'AT T'FILAH
 1. OR
 2. OR (2)
 3. NESICHAH SHEL SIMCHAH
 4. NITZOTZ HACHAIM
 5. MISS MUSIC
 6. MISTER DJ SUPERMAN
 7. LI SHTEI EINAYIM
 8. LIHYOT IMA
 9. LIR'OT ET HAKE'EV
 10. METOFEFET
 11. LEVAD (2)
 12. LAMAH HALACHT MIMENU
 13. LAMUT ME'AHAVAH
 14. LATSAFON BE'AHAVA
 15. KSHE'ANI ITACH ANI K'MO DAG
 16. KTZAT MESHUGA'AT
 17. KOCHAVIM SHEL AHAVAH
 18. KOL HA'ANASHIM HAS'MECHIM
 19. KASHEH BIL'ADECHA (2)
 20. KE'ILU KAZEH
 21. KAMAH CHIPASTI
 22. KARNAVAL BANACHAL
 23. HAYITI BEGAN EDEN
 24. IM HAPANIM LAMA'ARAV
 25. HA'ETZEV BETOCHI
 26. EIN GVUL LE'AHAVAH
 27. EIN KAMOCHA BA'OLAM
 28. ELEM MESHAGE'A
 29. BEIN KOL HABALAGAN
 30. CHAMOTI
 31. BEDAMAICH CHAYI
 32. BALAGAN (2)
 33. BAMO'ADON (2)
 34. ACHI HAKOL BESEDER
 35. ACHLU LI SHATU LI
 36. ASHLAYOT METUKOT
 37. Meachelet Lecha
 38. Do You Love Me?
 39. Intilegencia
 40. Neshama Sheli
 41. Mekudeshet
 42. Haosher Shel Chayai
 43. Be'ezrat Hashem
 44. Hagoral Hatov
 45. Linda
 46. Une Maman
 47. Hayde Soyle
 48. Karusela
Canciones
Top canciones
Escuchando ahora oyentes
  Artistas
  Estilos Musicales
  Destacados
  Destacados Más Recientes
  Más